Recensioni del Primorski Dnevnik e de Il Piccolo al libro Partigiani a Trieste.

Partigiani a Trieste
Partigiani a Trieste

Manj znani obraz odporništva

Avtor Sergio Mauri je skozi lik antifašista Sergia Cermelija osvetlil še del zgodivine 20. stoletja v Trstu

Odporniško gibanje in naša polpretekla zgodovina imata poleg obče znanih datumov ter imen celo kopico manj poznanih obrazov. Sestavljajo jih liki mladih fantov in deklet, ki so s srcem in dušo verjeli v pravičnejši svet. Sergio Cermeli, mlad tržaški komunist, je bil star komaj 21 let, ko je 2. marca 1944 v zasedi padel pod streli agentov Inšpektorata. Prežet z globokimi ideali se je kot borec akcijskih skupin, Gruppi di Azione Patriottica (GAP), boril proti nacifašistični diktaturi. Okoli njegove smrti pa je marsikaj še danes ostalo nepojasnjenega.

Knjiga Partizani v Trstu (Partigiani a Trieste. I Gruppi di Azione Patriottica e Sergio Cermeli), ki je izšla pri založbi Hammerle in so jo v petek predstavili na sedežu krožka T. Modotti v Ljudskem domu na Pončani v sodelovanju z neodvisnim sindikatom za šolo in okolje SISA, želi dati glas njjhovim usodam in zgodbam. Nam pa pomaga boljše razumeti pisano stvarnost našega teritorija.

Sergio Mauri, avtor dela je izpostavil, da je: zgodovina odporniškega gibanja predvsem pri nas izredno razčlenjena in tesno stkana tako z italijansko kot s slovensko skupnostjo. Knjiga bi lahko nosila tudi naslov Trst, kajti vsebuje vsa protislovja tega območja.

Kot je povedala profesorica Marta Ivašič delo namreč sledi dvema različnima smerema: prva je bolj osebna in druga, zgodovinskega značaja predstavlja širši okvir tukajšnjih dogajanj od leta 1848 dalje. Na tak način uspemo tudi bolje razumeti delovanje članov tržaških skupin GAP, ki so v prvi vrsti sodelovali s slovensko Vojsko Državne Varnosti. Izvajali so predvsem sabotažne akcije in so jih sestavljali v glavnem delavci.

Gre za zgodbo tistih, ki niso želeli, da bi drugi odločali o njihovem življenju, je še poudarila M. Ivašič. Kot številni izmed njih se je tudi Sergio Cermeli zelo mlad navdušil nad komunizmom. Študij na Univerzi v Padovi je kmanlu opustil in odšel v ilegalo. V prvi osebi je hote udejanjati pravičnost, svobodo in mir. Vodil he mlade komuniste (Gioventù comunista) in načeloval tržaški skupini znotraj GAP-a. Šele pet desetletij po njegovi smrti, in sicer leta 1995, so mu podelili častno priznanje za vojaške zasluge. Besede njegove nečakinje, ki ravno njemu v spomin nosi ime Sergia, so tako bile zelo ganljive.

Ohraniti spomin na Cermelija je bistvenega pomena, da se lahko dandanes proglašamo za antifašiste, je dejal Davide Rossi, direktor raziskovalnega centra Anna Seghers iz Milana.

Gre tudi za samo ohranjanje spomina tega mesta. Večina Italijanov namreč ne razume posebnosti specifične realnosti Trsta in to območje obravnava kot nepomembno obmejno sestavljanko različnih komponent. Če pa takega gledanja ne premostimo, ne moremo razumeti niti zgodovine Evrope.

Knjiga Partizani v Trstu daje pomemben doprinos tudi v to smer.

Traduzione: La faccia meno nota della Resistenza

L’autore Sergio Mauri, attraverso il personaggio dell’antifascista Sergio Cermeli,  evidenzia una parte della storia del 20° secolo, a Trieste.

La Resistenza e la nostra storia recente sono conosciute in modo generico mentre, al tempo stesso, si perdono quei nomi e volti meno noti . Questi, erano costituiti da giovani ragazzi e ragazze i cui cuori ed anime credevano in un mondo più giusto . Sergio Cermeli , giovane comunista di Trieste, aveva solo 21 anni quando il 2 marzo 1944 cadeva sotto i colpi nell’agguato tesogli dagli agenti dell’Ispettorato . Intriso da profondi ideali tanto da trasformarsi in combattente dei Gruppi di Azione Patriottica ( GAP ) , ha combatte contro il nazismo e la dittatura fascista . A proposito della sua morte, molto ancora rimane da spiegare .
Il libro Partigiani Trieste ( Partigiani a Trieste . I Gruppi di Azione Patriottica e Sergio Cermeli ) , pubblicato da Hammerle , è stato presentato il Venerdì (7 marzo u.s.) presso la sede del circolo Tina Modotti alla Casa del Popolo di Ponziana in collaborazione con il Sindacato Indipendente Scuola e Ambiente (SISA) , vuole dare voce a quei destini e storie. Ci aiuta, al tempo stesso, a capire meglio la realtà articolata del nostro territorio .
Sergio Mauri , autore del lavoro ha sottolineato che : >> storia del movimento di Resistenza soprattutto nella nostra stessa terra è strettamente intrecciata tra gli  italiani e la comunità slovena . Il testo potrebbe portare, semplicemente, il titolo di “Trieste” , in quanto contiene tutte le contraddizioni della città . <<
Come detto dalla professoressa Marta Ivašič, il lavoro segue due direzioni diverse : la prima è più personale mentre l’altra rappresenta il più ampio contesto degli eventi locali dal 1848 in poi. In questo modo siamo in grado di comprendere meglio il comportamento dei membri del GAP di Trieste , che sono coinvolti principalmente con l’esercito di sicurezza nazionale sloveno (VDV) . La base dei GAP era consistuita principalmente da lavoratori.
Questa è la storia di chi vuole fare delle scelte di vita indipendenti, ha sottolineato  Marta Ivašič . Molti di loro sono come Sergio Cermeli dei giovani molto  entusiasti del comunismo .

Cermeli, dopo essersi iscritto all’Università di Padova, sceglie di abbandonarla per entrare in clandestinità, e lo fa innanzitutto per una scelta di giustizia, di libertà e di pace . Guida i Giovani Comunisti ( Gioventù Comunista ) e un distaccamento del GAP di Trieste . Solo cinquant’anni dopo la sua morte , nel 1995 , si è aggiudicato una menzione d’onore al Merito Militare . Le parole di sua nipote , che ha portato avanti la sua memoria e porta il nome di Sergio , è stata molto toccante .
Mantenere  la memoria di Cermeli è essenziale per essere in grado di dichiararsi oggi antifascisti, ha detto Davide Rossi , Direttore del Centro di Ricerca di Anna Seghers da Milano. E ‘ anche l’unica vera commemorazione di questo personaggio e di questa storia.  La maggior parte degli italiani non capisce le particolarità delle specifiche realtà di Trieste e della zona, che viene trattata come un insignificante guazzabuglio di un incomprensibile puzzle . Tuttavia, se tale visione non viene colmata , non possiamo neanche comprendere la storia d’Europa .
Il libro Partigiani a Trieste dà un contributo importante in questa direzione .

 


** Se puoi sostenere il mio lavoro, offrimi un caffè **

Be the first to comment on "Recensioni del Primorski Dnevnik e de Il Piccolo al libro Partigiani a Trieste."

Leave a comment